Categories
ซอสปรุงรส

ซอสปรุงรส

ซอสปรุงรส ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการสกัดโปรตีนในถั่วเหลืองด้วยสารเคมีหรือด้วยกรดเข้มข้น (หมักแบบกึ่งเคมี) แล้วแต่งกลิ่นรสเพิ่มลงไป ช่วยเพิ่มรสอาหาร